Skip to main content

Algemene Voorwaarden Gym Xtra Fit


Artikel 1 Definities
- Gym Xtra Fit, gevestigd aan de Damsterweg 32, 9629 PD Steendam.
- Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Fitness.
- De Overeenkomst: het lidmaatschap tussen Gym Xtra Fit en de Consument.
- Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en
uitvoering van alle Overeenkomsten, die tussen Gym Xtra Fit en de Consument worden
gesloten.

Artikel 3 Lidmaatschap en toegang
1. Het lidmaatschap komt tot stand op het moment dat het inschrijfformulier volledig
ingevuld en ondertekend wordt aan de balie van het sportcentrum of digitaal
aanmelden via de website.
2. Bij de inschrijving als lid zijn inschrijfkosten verschuldigd.
3. Gym Xtra Fit heeft verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn
terug te vinden op www.GymXtraFit.nl. Bij de inschrijving kan de Consument aangeven
voor welke lidmaatschapsvorm een overeenkomst wordt aangaan. Alle
lidmaatschapsvormen kunnen aangegaan worden voor een periode van 3 maanden met
een automatische verlenging voor onbepaalde tijd.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 4 Bedenktijd
1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst,
heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit
herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van
de faciliteiten van de Gym.
2. Voor Overeenkomsten die digitaal zijn aangemeld geldt een bedenktijd van veertien
kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de
Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de
bedenktijd gebruik maakt van de diensten van Gym Xtra Fit en hij maakt vervolgens
gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd
voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van Gym Xtra Fit.

Artikel 5 Beëindiging of tijdelijk stopzetten van een lidmaatschap
1. Als de Consument de overeenkomst wil opzeggen, dan moet dit schriftelijk gedaan
worden (info@gymxtrafit.nl ) , met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volledige
maand (de 1 ste van de maand is de peildatum).

4. De Consument mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:
a. de Consument (bij voorkeur) schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en
het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de Consument niet meer mogelijk is
om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
b. het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging,
aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de
abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.
De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand
tegen het einde van de maand. Indien de opzegging plaatsvindt op grond van een
aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van
opzegging onder gelijktijdige overlegging van de documenten (verklaring arts of
andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat de Consument door een
blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.
5. De Consument moet de Overeenkomst schriftelijk opzeggen en kan dit doen door
een e-mail sturen naar info@gymxtrafit.nl .
6. Bij een opzegging is Gym Xtra Fit gerechtigd om de bijdrage over de verstreken
abonnementsperiode te her berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen
periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of
inschrijfgeld.
7. Naast de in dit artikel beschreven opzegmogelijkheden bestaat er voor de
Consument in geval van ziekte of vakantie de mogelijkheid uw abonnement tijdelijk
stil te zetten voor een maximale periode van 2 maanden aaneengesloten. Dit kan 1
keer per jaar. U zult dit doorgeven door een e-mail sturen naar info@gymxtrafit.nl .Als
de Consument gedurende een periode van langer dan twee maand geen gebruik kan
maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte,
dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er
over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat
onverlet dat Gym Xtra Fit gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in
rekening te brengen bij Consument.
8. Gym Xtra Fit mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang
opzeggen indien:
a) de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van de
toepasselijke huisregels schendt, tenzij deze schending een tussentijdse beëindiging
niet rechtvaardigt of;
b) de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Gym Xtra Fit of jegens een
contractant van Gym Xtra Fit.
Gym Xtra Fit betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit
staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem
verwijtbare schade.
9. Indien Gym Xtra Fit zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door
Gym Xtra Fit mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 6 Betaling
1. De verschuldigde lidmaatschapsbedragen worden in rekening gebracht en voldaan
op de wijze zoals is overeengekomen. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij
vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
2. Consument machtigt Gym Xtra Fit via het inschrijfformulier om het
lidmaatschapsbedrag door middel van de SEPA automatische incasso maandelijks te
incasseren. Na ontvangst van de betaling heeft consument recht op toegang tot Gym
Xtra Fit. Contante betaling of bankoverschrijving is slechts mogelijk na uitdrukkelijke
toestemming van Gym Xtra Fit.
3. Mocht de automatische incasso mislukken, dan kan Consument het
lidmaatschapsbedrag naar Gym Xtra Fit overmaken naar IBAN NL70 RABO 0328 9232 79
onder vermelding van naam en de desbetreffende maand.
4. Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door Gym Xtra Fit
schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog
verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
5. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Gym Xtra Fit gerechtigd om
wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c
en lid 5 BW in rekening te brengen. Daarnaast is Gym Xtra Fit bevoegd om de
Consument de toegang tot de sportruimtes te weigeren.

Artikel 8 Verplichtingen van de Consument
1. De Consument houdt zich aan de door Gym Xtra Fit gegeven instructies en de
huisregels.
2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan Gym
Xtra Fit.
3. De Consument dient de aanwijzingen van (medewerkers van) Gym Xtra Fit op te
volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of
faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Wanneer de Consument niet
bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan moet hij dit aan Gym
Xtra Fit kenbaar te maken, zodat een medewerker van Gym Xtra Fit uitleg kan geven.
4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en
faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping
aangeduide middelen.
5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de fitnessruimtes.
6. Wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en
telefoonnummer van Consument moeten tijdig schriftelijk of digitaal aan Gym Xtra Fit
meegedeeld worden.

Artikel 9 Persoonsgegevens
1. Om uitvoering te kunnen geven aan het lidmaatschap verwerkt Gym Xtra Fit
persoonsgegevens. Gym Xtra Fit verwerkt deze persoonsgegevens op behoorlijke en

zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals
maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. In de privacy verklaring staat aangegeven hoe Gym Xtra Fit omgaat met
persoonsgegevens, deze is te vinden op www.GymXtraFit.nl
3. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om de
sportschool, maakt Gym Xtra Fit gebruik van video toezicht in/om de sportschool 24
uur per dag te observeren. Video toezicht is beperkt tot de sportzaal en de
buitenruimtes, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Het gebruik maken van de faciliteiten van Gym Xtra Fit is geheel voor eigen risico
van de Consument. Consument blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de manier
waarop Consument sport. Bij (twijfel over) fysieke condities, raadt Gym Xtra Fit aan
deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat de juiste en
haalbare manier van bewegen is. Indien Consument extra begeleiding wil/nodig heeft
dan kan dit aangegeven te worden bij het personeel van Gym Xtra Fit.
2. Gym Xtra Fit en de medewerkers van Gym Xtra Fit zijn niet aansprakelijk voor
materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in
de Gym.
3. Gym Xtra Fit adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de Gym. Er
staan lockers in de Gym die gratis gebruikt kunnen worden, het gebruik daarvan is
voor eigen risico. Gym Xtra Fit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade,
verlies of diefstal van eigendommen.

Artikel 11 Klachten
1. Wanneer er klachten zijn, zal Gym Xtra Fit in eerste instantie alles in het werk
stellen om de klacht te verhelpen.
2. Klachten kunnen gemeld worden door een mail te sturen naar info@gymxtrafit.nl of
door dit aan te geven bij het personeel van Gym Xtra Fit.

Artikel 12 Wijzigingen
1. Gym Xtra Fit houdt zich het recht voor lidmaatschapsvormen, prijzen,
openingstijden, huisregels en de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen.
2. Bij wijzigingen wordt de Consument geïnformeerd waar deze wijzigingen op zien en
wordt hij, indien van toepassing, in de gelegenheid gesteld de overeenkomst te
ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. Gym Xtra Fit informeert de consument
minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de
ingangsdatum daarvan. Als de Consument de overeenkomst wil opzeggen naar
aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de
ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door
Gym Xtra Fit in.
3. Indien Gym Xtra Fit haar prijzen verhoogt binnen 3 maanden na de totstandkoming
van de lidmaatschapsovereenkomst dan heeft de Consument het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Gym Xtra Fit
aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Ter zake alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de
Consument en Gym Xtra Fit is in eerste aanleg uitsluitend de rechter te Groningen
bevoegd.

De huisregels
• De aanwijzingen van het personeel van Gym Xtra Fit dienen te worden gerespecteerd
en opgevolgd. Gym Xtra Fit is bevoegd om, indien zij daar redelijke gronden voor
heeft, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot een of meer van haar
sportruimtes en verwijst hiervoor naar de geldende algemene voorwaarden.
• Zorg ervoor dat u zelf weet hoe u apparaten gebruikt en oefeningen uitvoert.
Respecteer uw grenzen en zorg dat u weet wat u aankunt, eventueel met advies van en
(medisch) specialist.
• Gebruik de apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden en leg na het
sporten de materialen terug op de daarvoor bestemde plaatsen. Het is niet toegestaan
apparatuur onnodig bezet te houden. Na het gebruik van de apparatuur dient u deze te
reinigen.
• Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht. Ook dient u schone en
gepaste sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen. Na de training dienen alle
materialen teruggelegd de worden op de daarvoor bestemde plaatsen.
• Indien u mee wilt doen aan een groepsles, dan kunt u zich via de club app in te
schrijven.
• Persoonlijke bezittingen die niet nodig zijn om te sporten – zoals jassen en tassen
–zijn niet toegestaan in de sportruimten.
• Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van
de lockers. Voor aansprakelijkheid bij schade of diefstal verwijzen we naar de
geldende algemene voorwaarden van Gym Xtra Fit.
• Om ongelukken en onnodig vies worden van de kleedkamers te voorkomen, vragen
wij u zich na het douchen af te drogen in het natte gedeelte van de kleedkamer.
• Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten. Dranken mogen alleen in een
afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de sportruimten.
• Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste
verboden.
• Dieren zijn niet toegestaan.
• Het maken van foto’s of films in en om het pand en/of enige vorm van publicatie
omtrent het sportcentrum is verboden zonder schriftelijke toestemming van Gym Xtra
Fit.

• Bellen in de sportruimten en het maken van foto’s of filmopnames waarbij de privacy
van medesporters wordt geschonden, is niet toegestaan.
• Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van
Gym Xtra Fit.
• Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.
• Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet toegestaan in de sportruimten

Toegang via een persoonlijke toegangscode
Via de persoonlijke toegangscode kan je deur open tussen 06.00 uur en 23.00 uur. Bij
de aanmelding legt één van onze medewerkers uit hoe het werk. Zorg altijd bij het
verlaten van het pand dat je de deur goed sluit.
Veiligheid
Buiten de reguliere openingstijden zijn geen medewerkers aanwezig in het pand. Dat
houdt in dat je zelf extra alert dient te zijn op de eigen veiligheid en de veiligheid van
anderen. Het betreden van het pand is volledig voor eigen risico. We adviseren om bij
twijfel over de gezondheid niet te trainen buiten de reguliere openingstijden.
Daarnaast adviseren we om indien mogelijk altijd in gezelschap te trainen van een
vriend, collega, familielid of partner.
Alarmknoppen
Om een zo veilige mogelijke omgeving te creëren, kun je gebruik maken van de SOS
knoppen in de zaal. Deze SOS knoppen bevinden zicht bij de ingang van de sportschool
en bij de nooduitgang. Deze SOS knopen alarmeren de eigenaar en /of het personeel
en schiet desgewenst te hulp en zal indien nodig andere hulpdiensten inschakelen.
Bewakingscamera’s
In het pand zijn bewakingscamera’s aanwezig die je filmen tijdens het sporten. Buiten
de reguliere openingstijden is het niet mogelijk om te douchen. Voor je veiligheid
adviseren wij om niet langer dan 20 minuten gebruik te maken van de kleedruimte.
Blijf je langer dan 20 minuten, dan kan het zijn dat wij hierdoor reden zien om een
noodoproep ingang te zetten.
Nooduitgangen, vluchtroutes en rookmelders
Om de veiligheid optimaal te waarborgen zijn er voldoende nooduitgangen en
vluchtroutes aanwezen en zijn deze ook duidelijk aangegeven. Bij inschrijving wordt uit
gelegd wat de vlucht routes zijn en alle benodigde instructies. Het hele pand is ook
voorzien van geschakelde rookmelders zodat brand of rook in vroeg stadium ontdekt
word
Algemene voorwaarden sporten buiten reguliere openingstijden.
Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en jouw persoonlijke
bezittingen. Gym Xtra Fit en/of haar medewerkers zijn dan ook niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte of gestolen voorwerpen van welke aard en door
welke oorzaak dan ook. De aansprakelijkheid van Gym Xtra fit is in ieder geval beperkt
tot de naar aanleiding van het voorval eventuele maximale uitkering van een door Gym
Xtra Fit afgesloten verzekering.
Leden en gasten die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam van de Gym
in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of definitief de toegang tot de Gym worden
ontzegd.   Wij zijn niet aansprakelijk voor zowel verlies, diefstal of beschadiging van
uw eigendommen, als voor het oplopen van lichamelijk letsel in Gym Xtra Fit.

Cookies

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en veilige analytische cookies om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.